Σκοτώθηκε ο Νότης Μαυρουδής

O éäéáßôåñá áãáðçôüò êáé óçìáíôéêüò óõíèÝôçò Íüôçò ÌáõñïõäÞò(óôï óôéãìéüôõðï), ï ìïõóéêüò êáé êéèáñßóôáò Ðáíáãéþôçò ÌÜñãáñçò êáé ç ðïëý áîéüëïãç åñìçíåýôñéá, Áíáóôáóßá ÌïõôóÜôóïõ ðáñïõóßáóáí ìéá ïíåéñéêÞ ìïõóéêÞ ðáñÜóôáóç, óôçí ïðïßá êõñéÜñ÷çóáí áãáðçìÝíá ôñáãïýäéá áðü ôçí ðåñßïäï ôïõ ÑåìðÝôéêïõ êáé ôïõ Ëáúêïý Ôñáãïõäéïý êáé áîÝ÷áóôåò åðéôõ÷ßåò ðïõ öÝñïõí ôçí õðïãñáöÞ ôïõ óõíèÝôç. Ç åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï éóôïñéêü ìïõóåßï ôçò ¾äñáò, óôá ðëáßóéá ôùí ðïëéôéóôéêþí åêäçëþóåùí ðïõ äéïñãáíþíåé ç íïìáñ÷ßá ÐåéñáéÜ. ÐáñáóêåõÞ, 10 Áõãïýóôïõ 2007.

Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίς το βράδυ της Τρίτης, ενώ βρισκόταν με τη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Κουκουράβα, ο Νότης Μαυρουδής, γνωστός στο Πανελλήνιο συνθέτης, κιθαριστής και ραδιοφωνικός παραγωγός.

Ο άτυχος καλλιτέχνης, όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, ενώ είχε βρεθεί για διακοπές στο σπίτι του στην Κουκουράβα, λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ, έβαλε ένα ξύλο στα κάγκελα της αυλής του σπιτιού του και πάτησε πάνω, ίσως για να διορθώσει κάτι, αλλά πιθανόν έχασε την ισορροπία του ή ζαλίστηκε και έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το magnesianews.gr, ο 77χρονος έπεσε από ύψος τριών μέτρων πάνε σε πέτρα με το κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα! Η σύζυγός του, μη μπορώντας να πιστέψει τι είχε συμβεί, κάλεσε το ΕΚΑΒ στις 20.45, κινητή μονάδα με γιατρό πήγε στο σημείο, αλλά ο άτυχος συνθέτης ήταν γεμάτος αίμα και ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Latest from Blog